Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fiúgyermekek pornográf fotóira vadászott az interneten – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a 29 éves Békés vár­me­gyei fér­fit, aki az inter­ne­ten magát gyer­mek­nek kiad­va kis­ko­rú fiúk­tól szer­zett súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fotókat. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019-ben egy inter­ne­tes videó­já­ték­ba regiszt­rált, és a játék biz­to­sí­tot­ta chat-beszélgetések során fel­mér­te, hogy a részt­ve­vők közül kik lehet­nek gyer­mek­ko­rú­ak, majd az egyik közös­sé­gi olda­lon fel­vet­te velük a kap­cso­la­tot. A férfi a kap­cso­lat­fel­vé­tel­kor 12-13 éves fiú­nak adta ki magát, és ismer­ke­dé­sük­kor kérte a gyer­me­kek­től, hogy küld­je­nek maguk­ról mez­te­len képe­ket. Bizal­muk elnye­ré­se érde­ké­ben pedig, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy a fény­ké­pek róla készül­tek, 12-13 éves fiúk mezí­te­len fotó­it küld­te el a részükre.

A férfi öt év alatt mint­egy 20 kis­ko­rú­tól kért por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, akik közül tény­le­ge­sen négy-öt, utó­lag már be nem azo­no­sít­ha­tó gyer­mek kül­dött magá­ról fény­ké­pet. A vád­lott az így meg­szer­zett fotó­kat a szá­mí­tó­gé­pé­re lemen­tet­te, majd azo­kat a közös­sé­gi olda­lon a saját maga szá­má­ra lét­re­ho­zott pro­fil­ra átküld­te, később pedig a fel­vé­te­le­ket törölte.

A férfi ezzel a mód­szer­rel egy 10 éves Veszp­rém vár­me­gyei kis­fi­ú­tól is szer­zett a gyer­mek által saját magá­ról készí­tett, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fotó­kat. A sér­tett édes­ap­ja azon­ban 2024 már­ci­u­sá­ban ész­lel­te gyer­me­ke tab­let­jén a por­nog­ráf fotó­kat tar­tal­ma­zó üze­net­vál­tá­so­kat, és fel­je­len­tést tett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy a vád­lott a tör­vény ren­del­ke­zé­sé­nél fogva fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, illet­ve indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a fér­fit min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól és tevé­keny­ség­től vég­le­ges hatállyal tilt­sa el, mely­nek során kis­ko­rú­ak­kal neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né vagy velük hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ba kerülne.