Főoldal » Hírek » Fizetés helyett zsarolás - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a meg­ren­delt és részé­re leszál­lí­tott kéményt csak rész­ben fizet­te ki, ráadá­sul egy karó­val agyon­ve­rés­sel fenye­get­te meg a vál­lal­ko­zót, aki emi­att elállt a kémény elszál­lí­tá­sá­nak szándékától.

A vád­irat sze­rint egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki férfi elő­ze­tes egyez­te­té­sek alap­ján meg­ren­delt a sér­tet­től egy kéményt. A hely­szín­re leszál­lí­tás­sal együtt össze­sen 187 ezer forint­ban hatá­roz­ták meg a kémény árát, amely­ből a vád­lott 80 ezer forint elő­le­get adott a kémény­ké­szí­tő mesternek.

2020. októ­ber 5-én dél­előtt a sér­tett leszál­lí­tot­ta a kéményt a vád­lott lakó­he­lyé­re és az udva­ron lerak­ta. A vád­lott arra hivat­koz­va, hogy nem érke­zett meg a pénze, fize­té­si hala­dé­kot kért a vál­lal­ko­zó­tól. A sér­tett azon­ban ragasz­ko­dott a vétel­ár azon­na­li kifi­ze­té­sé­hez és közöl­te, ha nem fizet, elszál­lít­ja a kéményt.

A vád­lott ekkor egy karót vett a kezé­be azért, hogy a kémény vissza­szer­zé­sét meg­aka­dá­lyoz­za, majd meg­fe­nye­get­te a vál­lal­ko­zót, ha ki mer száll­ni az autó­já­ból, agyon­ve­ri. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett elállt szán­dé­ká­tól és a kémény nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lott ezután a kéményt beépí­tet­te, azon­ban a mes­ter felé fenn­ál­ló tar­to­zá­sát azóta sem fizet­te meg.

Az ügyész­ség a fér­fit a zsa­ro­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a sér­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­zék. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.