Főoldal » Archív » Fizetés nélkül hajtottak el a benzinkutakról

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat négy szlo­vák állam­pol­gár­ral szem­ben, akik Nóg­rád megyei ben­zin­ku­tak­nál tan­kol­tak, majd onnan fize­tés nél­kül távoztak. 

A vád­lot­tak 2014 novem­be­re és 2015 janu­ár­ja között sze­mély­gép­ko­csi­val rend­sze­re­sen Magyar­or­szág­ra jöt­tek azért, hogy üzem­anyag­töl­tő állo­má­so­kon meg­tan­kol­ja­nak, majd onnan fize­tés nél­kül távozzanak.

A lopá­sok előtt min­den eset­ben a ben­zin­ku­tak köze­lé­ben lévő gép­ko­csik­ról sze­rel­tek le rend­szá­mo­kat, ame­lye­ket a saját gép­ko­csi­juk­ra helyez­tek fel azért, hogy az álta­luk hasz­nált jár­mű­vet ne lehes­sen azonosítani.

A négy vád­lott a fenti mód­szer­rel két sal­gó­tar­já­ni és egy szé­csé­nyi ben­zin­kút­ról több mint 140 liter gáz­ola­jat tulaj­do­ní­tott el, mint­egy 51.000 forint értékben.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét elis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sü­ket indít­vá­nyoz­ta vádiratában.