Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fizetés nélkül sétált el a fűkaszával – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sze­szes ita­lo­kat és fűka­szá­kat lopott. 

A vád­irat sze­rint  a férfi 2023. júli­us 21-én, egy orosz­lá­nyi gaz­da­bolt előtt kiál­lí­tott két fűkasszát (75-290.000 forint) lopott el úgy, hogy azo­kat magá­hoz véve elsé­tált. A férfi a fűka­szá­kat érté­ke­sí­tet­te. A fűka­szá­kat a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült. 

A férfi 2023. júli­us 6-án, egy orosz­lá­nyi üzlet­ben egy 5.999 forint érté­kű sze­szes italt akart ellop­ni úgy, hogy azt a nála lévő tás­ká­ba pakol­ta, és a pénz­tár­nál csak az élel­mi­szert akar­ta kifi­zet­ni. A  fér­fit tet­ten­ér­ték, így a sér­tett kára  megtérült.

Az elkö­ve­tő 2023. júli­us 15-én ugyan­eb­ben az üzlet­ben egy 5.999 forint érté­kű sze­szes­italt szin­tén a tás­ká­ba pakol­ta és a pénz­tár­nál csu­pán az álta­la vásá­rolt élel­mi­szert akar­ta kifi­zet­ni. A vád­lot­tat tet­ten­ér­ték, így a sér­tett kára megtérült.

A férfi más bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett. A vád­lott tavaly júli­us­ban, az orosz­lá­nyi haj­lék­ta­lan­szál­ló hátsó kert­he­lyi­sé­gé­ben alvó sér­tett mel­lől lopta el a 44.000 forint érté­kű tele­fon­ját. A sér­tett fülé­ben egy veze­té­kes head­set volt, ami be volt dugva a feje mel­lett lévő mobil­te­le­fon­ba. Az elkö­ve­tő látta a head­set zsi­nór­ját, amit kihú­zott a tele­fon­ból. A férfi a tele­font még aznap dél­után értékesítette.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő több­szö­rös és külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a sér­tet­tek­nek oko­zott kárt fizes­se meg.