Főoldal » Hírek » Fizetésképtelen cégéből vett ki közel harminc millió forintot - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség hite­le­zők kielé­gí­té­sé­nek meg­hi­ú­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett csőd­bűn­tett miatt emelt vádat egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­jé­vel szem­ben, aki a cég tar­to­zá­sai elle­né­re adott magá­nak köl­csönt a tár­sa­ság pénzéből.

A vád sze­rint a 2011 decem­be­ré­ben ala­kult Kft.-ben a vád­lott 2016. decem­be­ré­től volt veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő, de a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tény­le­ges irá­nyí­tá­sát a kez­de­tek­től ő látta el.

A cég­nek 2014 máju­sá­ban adó­tar­to­zá­sa kelet­ke­zett, majd a tár­sa­ság 2014 júli­u­sá­ban egy bank­tól tíz­mil­lió forint köl­csönt vett fel, amit 2015 júli­u­sá­ig kel­lett vissza­fi­zet­nie. A tar­to­zás alap­ján az adó­ha­tó­ság előbb vég­re­haj­tást ren­delt el a tár­sa­ság­gal szem­ben, majd a cég­bí­ró­ság 2018 janu­ár­já­ban fel­szá­mo­lá­sát. A fel­szá­mo­lá­si eljá­rás­ban össze­sen közel 16 mil­lió forint hite­le­zői igényt jelen­tet­tek be az egyes köve­te­lé­sek jogosultjai.

Miu­tán a Kft. 2015 júli­u­sá­ban fize­tés­kép­te­len lett, az ügy­ve­ze­tő augusz­tus végén 28 mil­lió forint kész­pénzt vett ki a cég­ből, saját részé­re szóló köl­csön címén. A férfi a jelen­tős össze­gű kész­pénz­va­gyont az éssze­rű gaz­dál­ko­dás köve­tel­mé­nye­i­vel ellen­té­te­sen vette ki a tár­sa­ság pénz­tá­rá­ból. A pénzt nem a tar­to­zá­sok meg­fi­ze­té­sé­re, hanem isme­ret­len célra for­dí­tot­ta, ezál­tal pedig meg­hi­ú­sí­tot­ta a hite­le­zői igé­nyek kielégítését.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott a köl­csön­ből össze­sen 600.000 forin­tot fize­tett vissza a cégnek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben hite­le­zők kielé­gí­té­sé­nek meg­hi­ú­sí­tá­sá­val elkö­ve­tett csőd­bűn­tett miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és 10 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indítványozta.