Főoldal » Hírek » Főbérlőjét és annak kutyáját is megölte – vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint a 29 éves férfi a bér­le­ti díj körü­li vita miatt, külö­nös kegyet­len­ség­gel vég­zett a főbér­lő­jé­vel, és a férfi kutyá­ját is bán­tal­maz­ta. Mind­ezek után, az ágy mat­ra­cot is meg­gyúj­tot­ta, amely tel­je­sen kiégett, ennek követ­kez­té­ben az állat is elpusz­tult.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 janu­ár­já­ban az akko­ri élet­tár­sá­val, vala­mint az öccsé­vel és annak élet­tár­sá­val közö­sen bérel­tek egy-egy külön­ál­ló apart­mant a sér­tett VII. kerü­le­ti laká­sá­ban, ahol a sér­tett­nek is volt egy lakrésze.

Ebben az idő­szak­ban a vád­lott kezel­te lakó­tár­sai pén­zét is, így a bér­le­ti díj­jal kap­cso­lat­ban ő egyez­te­tett a sér­tet­tel. A vád­lott a bér­le­ti díj egy részét az apart­man­ba beköl­tö­zé­sük­kor meg­fi­zet­te a sér­tett­nek, míg a fenn­ma­radt bér­le­ti díj­jal kap­cso­lat­ban úgy egyez­tek meg, hogy azt 2019. janu­ár 28-án ren­de­zi a sér­tett felé.

A vád­lott­nak azon­ban nem volt pénze a bér­le­ti díj elma­radt részé­nek kiegyen­lí­té­sé­re, ami­ről a lakó­tár­sai nem tud­tak. A bér­le­ti díj fize­té­sé­nek ese­dé­kes­sé­ge­kor, 2019. janu­ár 28-án a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a lakó­tár­sai tudta nél­kül beszél a fér­fi­val és meg­pró­bál tőle fize­té­si hala­dé­kot kérni. Annak érde­ké­ben, hogy a sér­tet­tel egye­dül marad­has­son a lakás­ban, rávet­te a lakó­tár­sa­it, hogy közö­sen men­je­nek el vásá­rol­ni. El is indul­tak együtt, majd a vád­lott arra hivat­koz­va, hogy a pénz­tár­cá­ját ott­hon felej­tet­te, egye­dül vissza­ment a lakásba.

A vád­lott a lakás­ban hossza­san győz­köd­te a sér­tet­tet a bér­le­ti díj későb­bi fize­té­sé­nek lehe­tő­sé­gé­ről, a sér­tett azon­ban nem egye­zett bele. Köz­ben a lakó­tár­sai is vissza­tér­tek, ekkor a vitá­juk­nak vége sza­kadt, a vád­lott azon­ban nem tekin­tet­te befe­je­zett­nek a beszél­ge­té­sét, ezért a lakó­tár­sai tudta nél­kül később ismét vissza­ment, ami­kor is közte és a sér­tett között újra vita ala­kult ki. Ennek során, a vád­lott egy kés­sel rátá­madt sér­tett­re, és a kés­sel több­ször meg­szúr­ta őt, majd ezután foj­to­gat­ni kezd­te. A sér­tett az elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét veszítette.

A vád­lott a sér­tett lakás­ban tar­tóz­ko­dó kutyá­ját is bán­tal­maz­ta, majd a még élet­ben lévő vérző álla­tot a sér­tett élet­te­len tes­té­vel együtt bezár­ta a sér­tett lak­ré­szé­be, ahol később az ágyat meg­gyúj­tot­ta. A gyúj­to­ga­tás követ­kez­té­ben a sér­tett lak­ré­szé­ben talál­ha­tó ágy tel­jes egé­szé­ben kiégett, a sér­tett kutyá­ja a tűz, illet­ve füst okoz­ta ful­la­dás követ­ke­zé­ben elpusztult.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 29 éves fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és állat­kín­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.