Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Focilabdát rabolt társával – javítóintézetbe kerülhet – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 12 éves fiú­val szem­ben, aki tár­sá­val együtt egy foci­lab­dát szer­zett meg erőszakkal.

A vád sze­rint a vád­lott, egy 12 éves fiú és 12 év alat­ti társa 2022. júni­us 10-én, dél­után, egy XIX. kerü­le­ti foci­pá­lyán oda­men­tek egy másik fiú­hoz, aki egye­dül foci­zott. Csat­la­koz­tak hozzá azzal az ürüggyel, hogy játssza­nak együtt. Ami­kor hoz­zá­juk került a labda, azt elrúg­ták a pálya másik végé­be, majd meg­kér­dez­ték a fiút, hogy tud-e vere­ked­ni. Miu­tán a sér­tett közöl­te, hogy ő nem vere­ke­dős típus, több­ször meg­po­foz­ták. Ekkor sze­ret­te volna elhagy­ni a hely­színt, ezért elin­dult a lab­dá­ja felé, azon­ban a 12 év alat­ti táma­dó meg­kí­sé­rel­te őt több­ször is elgán­csol­ni. A meg­tá­ma­dott fiú végül fel tudta venni a lab­dá­ját, azt azon­ban az elkö­ve­tők kiütöt­ték a kezé­ből, és ismét bán­tal­maz­ni kezd­ték, végül a sér­tet­tet a föld­re tér­de­pel­tet­ték. A két táma­dó végül a lab­dá­val együtt elin­dult, és azt a sér­tett kéré­sé­re sem adták vissza neki. A bán­tal­ma­zott fiú 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az igaz­ság­ügyi szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tés­kor a 12 éves vád­lott beszá­mít­ha­tó volt, és ren­del­ke­zett a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képes­ség­gel, a fia­ta­labb társa ugyan­ak­kor - a tör­vény ren­del­ke­zé­se alap­ján – az élet­ko­ra miatt nem büntethető.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a 12 éves fiút rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, erre tekin­tet­tel az intéz­ke­dés vagy bün­te­tés meg­vá­lasz­tá­sa­kor a fia­tal­ko­rú neve­lé­sét és védel­mét kell szem előtt tartani.