Főoldal » Archív » Focimeccs - és koncertjegyekkel üzletelt az internetes csaló

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a har­minc­két éves fér­fi­val szem­ben, aki tizen­egy sér­tet­tet káro­sí­tott meg.

A vád sze­rint a vád­lott­nak száz­ezer forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű diák­hi­tel, banki, illet­ve adó­tar­to­zá­sai vol­tak, ami­ket nem tudott fizet­ni. A férfi ezért elha­tá­roz­ta, hogy az egyik inter­ne­tes olda­lon valót­lan tar­tal­mú hir­de­té­se­ket ad fel, és olyan kon­cert­je­gye­ket, vala­mint olyan, a magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott mér­kő­zé­se­i­re szóló jegye­ket kínál meg­vé­tel­re, ame­lyek nem vol­tak a birtokában.

A férfi a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­kel tele­fo­non, vagy az inter­ne­tes oldal üze­nő­fe­lü­le­tén keresz­tül álla­po­dott meg, majd a vásár­lók a vétel­árat, illet­ve annak egy részét a férfi szám­lá­já­ra elutal­ták. A vád­lott­nak nem állt szán­dé­ká­ban a jegye­ket besze­rez­ni, a célja az volt, hogy a sér­tet­tek­től pénzt csal­jon ki.

A férfi ezzel a mód­szer­rel össze­sen 376.000 forint­tal gaz­da­go­dott, amit magá­ra költött.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.