Főoldal » Hírek » Fogházra számíthat a kocsmai verekedő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves somos­kő­új­fa­lui férfi ellen, aki egy kocs­má­ban támad­ta meg falu­be­li­jét. A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott­nak elíté­lé­se ese­tén koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sét is le kell töl­te­nie.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 11-én, a késő dél­után, Somos­kő­új­fa­lun, az egyik kocs­má­ban ita­lo­zott, ami­kor fel­fi­gyelt a kocs­má­ból az utcá­ra kilé­pő fér­fi­ra. Az erő­sen ittas elkö­ve­tő min­den előz­mény nél­kül bele­kö­tött a fér­fi­ba, kia­bált, sér­te­get­te, mire a férfi vissza­ment a presszó kert­he­lyi­sé­gé­be. A férfi azon­ban követ­te, tovább­ra is kia­bál­va sér­te­get­te, majd rátá­madt. Meg­ra­gad­ta a nya­kát, mely­ből a férfi csak úgy tudott kisza­ba­dul­ni, hogy a vád­lot­tat lábon rúgta, aki ettől a föld­re esett.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság miatt emelt vádat, és fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. Mivel a férfi a cse­lek­mé­nyét – ugyan­csak garáz­da­ság miatt kisza­bott – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés alatt követ­te el, a koráb­bi 6 hónap sza­bad­ság­vesz­té­sét is le kell töl­te­nie.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

Ugyan a meg­tá­ma­dott férfi is tett­le­ges­sé­get köve­tett el, de jogos védel­mi hely­zet­ben volt, az őt ért jog­ta­lan táma­dást tör­vé­nye­sen elhá­rít­hat­ta, ezért nem bün­tet­he­tő a vád­lott meg­rú­gá­sa miatt.