Főoldal » Hírek » Foglalkozási szabályok be nem tartása miatt zuhant egy kislányra az OSB lap - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt. Az egyé­ni vál­lal­ko­zó egy mis­kol­ci tár­sas­ház fel­újí­tá­si mun­ká­la­ta­it irá­nyí­tot­ta, mely­nek során a másik férfi az épü­let tető részé­ről egy OSB lapot sze­relt le, ami­kor a szél alá­ka­pott és a rög­zí­tő csa­vart kisza­kít­va leso­dor­ta. Az OSB lap az épü­let előtt köz­le­ke­dő kis­ko­rú lány mögé zuhant le, majd rádőlt, zúzó­dá­sos fej­sé­rü­lést okozva.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2021. októ­ber ele­jén egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként végez­te egy mis­kol­ci tár­sas­ház lép­cső­há­zá­nak fel­újí­tá­si mun­ká­it. Ennek során az alkal­ma­zott­ként dol­go­zó másik férfi a tető­rész­ről hoz­zá­kez­dett egy OSB lap eltá­vo­lí­tá­sá­hoz. A rög­zí­tő csa­va­ro­kat sor­ban kisze­rel­te, ami­kor a szél az OSB lap alá kapott, azt az utol­só rög­zí­tő csa­var kisza­kí­tá­sá­val elmoz­dí­tot­ta. A vád­lott önerő­vel nem tudta meg­tar­ta­ni, így az OSB lap az épü­let előtt köz­le­ke­dő kis­ko­rú lány sér­tett mögé zuhant, majd rádőlt, 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos fej sérü­lést okozva.

Az egyé­ni vál­lal­ko­zó­nak a köte­les­sé­ge volt biz­to­sí­ta­ni a mun­kát végző és a mun­ka­te­rü­let kör­nye­ze­té­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek leesés elle­ni védel­mét elke­rí­tés­sel, lefe­dés­sel. A mun­ka­te­rü­le­tet le kel­lett volna hatá­rol­nia, és gon­dos­kod­ni arról, hogy ide­gen sze­mé­lyek a veszély­zó­ná­ba ne lép­hes­se­nek be. A sze­re­lé­si mun­ká­la­to­kat végző vád­lott pedig nem győ­ző­dött meg arról, hogy a mun­ka­mű­ve­le­tet egye­dül biz­ton­sá­go­san el tudja-e végezni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­ak­kal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.