Főoldal » Archív » Fogolyszökés miatt is börtön vár a többszörös visszaeső férfira

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt vádat emelt a férfi ellen, aki a házi őri­ze­te sza­bá­lya­it meg­szeg­ve szö­kött meg.

Az 53 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyik bíró­sá­gi eljá­rás, mely­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság első fokú íté­le­té­vel 2017 szep­tem­be­ré­ben a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, a bíró­ság fenn­tar­tot­ta a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, amit az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék meg­szün­te­tett, és a vád­lott házi őri­ze­tét ren­del­te el az eljá­rás jog­erős befejezéséig.

A bíró­ság a vád­lott tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül test­vé­re lakó­in­gat­la­nát jelöl­te ki, ahová a férfi 2018. janu­ár 28-án érke­zett meg, azon­ban a kije­lölt ingat­lan­ból még aznap dél­után bíró­sá­gi enge­dély nél­kül eltá­vo­zott azért, hogy az elle­ne foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás alól kivon­ja magát.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső férfi ellen – akit a másod­fo­kon folya­mat­ban lévő ügyé­ben a házi őri­zet sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­se miatt újra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­tek – fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt is vádat emelt, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát kérve rá.