Főoldal » Hírek » Fogva tartotta, bántalmazta és rendszeresen megerőszakolta a volt élettársát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 ápri­lis végén a mis­kol­ci laká­sá­ra hívta a volt élet­tár­sát, akit fél­té­keny­ség­ből elő­ször szó­ban fele­lős­ség­re vont annak koráb­bi pár­kap­cso­la­tai miatt, majd több alka­lom­mal fején ököl­lel megütötte.

A mene­kül­ni pró­bá­ló nőt a hajá­nál fogva meg­ra­gad­va vissza­húz­ta, térd­re kény­sze­rí­tet­te, és sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. Ezután a sírva könyör­gő sér­tet­tet lemez­te­le­ní­tet­te, és ismét sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el a sérelmére.

A nő két­ség­be­esé­sé­ben, hogy meg­pró­bál­ja elke­rül­ni a továb­bi bán­tal­ma­zást, ked­ve­sen visel­ke­dett a vád­lot­tal. Miu­tán lefe­küd­tek alud­ni, a sér­tett meg­pró­bált kime­ne­kül­ni a lakás­ból, de a vád­lott újból vissza­tar­tot­ta, arcon ütöt­te, ami­től eleredt az orra vére.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy kés­sel a nő mind­két lábát és vál­lát is több alka­lom­mal meg­szúr­ta, amely erős vér­zés­sel járt.

Az éjsza­ka folya­mán még újabb ököl üté­sek­kel a sér­tett arc­csont­ját és orr­csont­ját is eltör­te. A már öntu­dat­lan és ájult nőt az ágy­hoz kötözte.

A vád­lott a sér­tet­tet több mint fél hóna­pig a lakás­ban bezár­va tar­tot­ta, több­ször bán­tal­maz­ta, és napi rend­sze­res­ség­gel meg­erő­sza­kol­ta. A nőnek akkor sike­rült elme­ne­kül­nie, ami­kor meg­ígér­te, hogy vissza fog köl­töz­ni hozzá.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű erő­sza­kos, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a bíróságnak.