Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Fogva tartotta volt élettársát és öt gyermekét – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki bör­tön­ből való sza­ba­du­lá­sa után volt élet­tár­sát és gyer­me­ke­it fél­té­keny­ség­ből fogva tar­tot­ta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és a sér­tett több mint 11 évig éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban, mely kap­cso­lat­ból öt közös gyer­me­kük szü­le­tett. Már kap­cso­la­tuk fenn­ál­lá­sa alatt is több­ször bán­tal­maz­ta a férfi élet­tár­sát, vele szem­ben agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott.

A vád­lott 2018-ban bör­tön­be került, ekkor a sér­tett gyer­me­ke­i­vel együtt elköl­tö­zött és a vád­lot­tal meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot.

A férfi 2021. évben sza­ba­dult a bör­tön­ből, a sér­tett­nek azon­ban addig­ra új pár­kap­cso­la­ta lett.

2022 nya­rán a sér­tett nő új pár­kap­cso­la­ta véget ért, majd a volt élet­tár­sá­val meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a gyer­me­ke­ik­re tekin­tet­tel ren­de­zik viszo­nyu­kat és újra élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek. Néhány hét után azon­ban a sér­tett ismé­tel­ten elköl­tö­zött gyer­me­ke­i­vel a fér­fi­tól és az élet­tár­si kap­cso­lat meg­sza­kadt.

A vád­lott ebbe nem tudott bele­nyu­god­ni, ezért júni­us végén két isme­rő­sé­vel a haj­na­li órák­ban meg­je­lent a nő laká­sá­nál, majd a sér­tett enge­dé­lye nél­kül a házá­ba bement. Itt az alvó nőt és a gyer­me­ke­ket fel­éb­resz­tet­te, majd egy kés­sel meg­fe­nye­get­te, hogy amennyi­ben nem uta­zik el vele, úgy a gyer­me­ke­i­vel együtt meg fogja ölni.

A férfi fenye­ge­té­sé­nek nyo­ma­té­ká­ul bele­mar­kolt a sér­tett hajá­ba és abból egy 10 cm-es haj­tin­cset is levá­gott. A sér­tett a fenye­ge­tés, illet­ve bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra beszállt gyer­me­ke­i­vel a vád­lott autó­já­ba, majd Buda­pest­re uta­zott vele, ahol egy mun­kás­szál­ló­ra köl­töz­tek.

A férfi a nőt gyer­me­kei elvé­te­lé­vel fenye­get­ve féle­lem­ben tar­tot­ta, ezzel kény­sze­rít­ve mara­dás­ra. Az anya a lakást csak a vád­lot­tal, illet­ve úgy hagy­hat­ta el, hogy ha gyer­me­kei közül vala­me­lyik a fér­fi­nél maradt, ugyan­is a vád­lott tisz­tá­ban volt vele, hogy a sér­tett a gyer­me­kei nél­kül nem fog elmen­ni.

Júli­us ele­jén azon­ban a nő elha­tá­roz­ta, hogy segít­sé­get kér, majd azzal az ürüggyel, hogy bolt­ba megy, bement a leg­kö­ze­leb­bi rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol fel­je­len­tést tett.

A férfi cse­lek­mé­nye töb­bek között a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A vád­lott jelen­leg más ügy­ben tölti jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét.