Főoldal » Hírek » Fogyasztóvédelem - bővült a honlap
Az ügyész­ség a fogyasz­tó­vé­de­lem terü­le­tén is fel tud lépni, ha sza­bály­ta­lan­sá­got ész­lel. Júni­us 25-től kép­vi­se­le­ti kere­set benyúj­tá­sá­ra is lehe­tő­sé­ge van. Az ügyész­ség fogyasz­tó­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos új jog­kö­ré­ről olvas­hat az ügyész­ség hon­lap­já­nak új oldalán:
 
Az olda­lon a későb­bi­ek­ben azok az ügyek is meg­je­len­nek majd, ame­lyek­ben az ügyész­ség kép­vi­se­le­ti kere­se­tet nyúj­tott be.