Főoldal » Kivonat képviseleti kereset befogadásáról

Kivonat képviseleti kereset befogadásáról

2024. május 9., 14:14

TÁJÉKOZTATÁS

a fogyasz­tó­vé­de­lem­ről szóló 1997. évi CLV. tör­vény 38/F §-a alapján
kép­vi­se­le­ti kere­set állásáról

Az Ügyész fel­pe­res az I.T. Magyar Cine­ma Mozi­üze­mel­te­tő és Film­for­gal­ma­zó Kft. (szék­he­lye: 1132 Buda­pest, Váci út 22-24. 1. eme­let) alpe­res ellen a fogyasz­tók kol­lek­tív érde­ke­i­nek védel­mé­ben kere­se­tet ter­jesz­tett elő a Fővá­ro­si Törvényszéken.
Az ügyész fel­pe­res kere­se­tét a bíró­ság befo­gad­ta, mellyel az eljá­rás 19.G.40.266/2024. szá­mon meg­in­dult. A Leg­főbb Ügyész­ség az eljá­rás állá­sá­ról tájé­koz­ta­tást nyújt.