Főoldal » Hírek » Fokozódó embercsempész aktivitás a megye határain - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hét első két nap­ján a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség 5 ügy­ben 6 ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, akik 76 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ukrán, román, szerb és cseh állam­pol­gár­sá­gú  gya­nú­sí­tot­tak 2022. ápri­lis 17. és 19. nap­jai között azért érkez­tek Magyar­or­szág­ra, hogy  kis­bu­szok­ba, sze­mély­gép­ko­csik­ba a hatá­ron mások által ille­gá­li­san átkí­sért kül­föl­di­e­ket vegye­nek fel és őket Nyugat-Európába szállítsák.

A rend­őrök - rövid­del a szír, pakisz­tá­ni, indi­ai és afgán állam­pol­gá­rok gép­ko­csik­ba tör­tént fel­vé­te­lét köve­tő­en – Ruzsa, Zákány­szék és Sze­ged kül­te­rü­le­tén a gya­nú­sí­tot­ta­kat ellen­őriz­ték, majd őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a rend­őri intéz­ke­dés során sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja dönt.