Főoldal » Archív » Földhöz vágta és végigrugdosta az utcán kutyáját az állatkínzó férfi

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a negy­ven­két éves fér­fit, aki egy heves megyei köz­ség­ben kímé­let­le­nül meg­vert, és meg­kín­zott egy kis­ku­tyát azért, mert az játé­ko­san elsza­ladt tőle az utcán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. júni­us 18-án, ittas álla­pot­ban vitte sétál­tat­ni a falu­ban az egy éves, keve­rék fajú kan kutyát. A póráz isme­ret­len okból kiakadt az állat nyak­ör­vé­ből, így sza­ba­don tudott fut­ká­roz­ni az utcán. A fia­tal eb eltá­vo­lo­dott a fér­fi­tól, miköz­ben kíván­csi­an szag­lász­ta a kör­nye­ze­tét, így nem figyelt arra, hogy a vád­lott egyre dühö­seb­ben, és egyre kere­set­le­nebb sza­vak­kal hívja őt magá­hoz. A han­go­san kia­bá­ló, ittas ter­helt csak néhány perc eltel­té­vel érte utol az ebet, ám ekkor rög­tön rá is támadt, első­re mind­járt erő­tel­je­sen bele­rú­gott, ami miatt a kis állat jó egy métert repült. Ekkor oda­lé­pett hozzá, meg­ra­gad­ta a nyak­ör­vét, annál fogva a föld­höz vágta úgy, hogy a kutya a hátá­ra esve moz­du­lat­lan maradt. A vád­lott ezután végig­rug­dos­ta az úton a fáj­da­lom­tól össze­gör­nyedt álla­tot, egé­szen a házuk kapu­já­ig, ahol a kerí­té­sen keresz­tül berúg­ta az udvar­ra, majd ott egy lánc­cal még több­ször végig­vá­gott rajta.

A bán­tal­ma­zás miatt a kölyök­ku­tyá­nak kifi­ca­mo­dott a csí­pő­je, ami önma­gá­ban is súlyos sérü­lés­nek minő­sül. A bán­tal­ma­zás módja, irá­nya és ereje ugyan­ak­kor alkal­mas volt arra, hogy az állat­nak akár mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dást, illet­ve komo­lyabb, egész továb­bi éle­té­re kiha­tó moz­gás­szer­vi zava­ro­kat okozzon.

A kiren­delt orvos szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tá­sa­i­nak isme­re­té­ben a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ta a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit, akit végül a bíró­ság a tet­té­ért négy hóna­pi, vég­re­haj­tá­sá­ban egy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A kutyát a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se óta eltelt idő­ben egy állat­men­tő ala­pít­vány köz­re­mű­kö­dé­sé­vel örök­be fogadták.