Főoldal » Hírek » Földi pokolban tengették gyermekeik életét a hevesi szülők - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, 30 év körü­li pár­ral szem­ben, akik az egyik heve­si város­ban a gyer­me­ke­ik sérel­mé­re folya­ma­to­san súlyos bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el.

A csa­lád egy négy szo­bás ház­ban élt, ahol az öt, 2-12 év közöt­ti gyer­me­kük - négy kis­lány és egy kis­fiú - rend­kí­vül elha­nya­golt körül­mé­nyek között nevel­ke­dett. A lepusz­tult, koszos épü­let­ben pat­ká­nyok tanyáz­tak, a veze­té­kek kilóg­tak a fal­ból, az ingat­lan­ban nem volt sem fűtés, sem veze­té­kes víz. Az itt élők egyet­len szo­bá­ban húz­ták meg magu­kat, ahol közös ágy­ban alud­tak. Az élel­mi­szert a ruhás­szek­rény­ben tárol­ták és azt a gye­re­kek - tányé­rok híján - üres tej­fö­lös dobo­zok­ból ették. Az udvart sze­mét, deré­kig érő gaz, vala­mint emberi-, és kutya­ürü­lék borította.

A szü­lők azon­ban nem csak az ott­ho­nu­kat hanya­gol­ták el ilyen mér­ték­ben, hanem gyer­me­ke­ik neve­lé­sé­re sem for­dí­tot­tak szin­te sem­mi­lyen figyel­met. A kicsik ápo­lat­la­nok vol­tak, gyak­ran éhez­tek, tes­ti­leg leso­vá­nyod­tak, emel­lett men­tá­lis egész­sé­gük, szel­le­mi fej­lő­dé­sük sem volt biz­to­sí­tott, így a kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk és szo­ci­á­lis szint­jük messze elma­radt a kor­tár­sa­i­ké­tól. A vád­lot­tak rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ták is a kis­ko­rú sér­tet­te­ket, akik­nek szeme lát­tá­ra sok­szor egy­más­sal is agresszí­van viselkedtek.

Ezen a hely­ze­ten a helyi csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat és a gyer­mek­or­vos is pró­bált segí­te­ni, de miu­tán nem jár­tak siker­rel, 2019-ben a gye­re­kek neve­lés­be véte­lé­re került sor. Ennek kere­té­ben a gyám­ha­tó­ság hiva­tá­sos gyá­mot jelölt ki, és szü­ne­tel­ni ren­del­te a vád­lot­tak szü­lői fel­ügye­le­ti jogát.

Ezt meg­elő­ző­en, a nő előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett, leg­idő­sebb kis­lányt - akit cse­cse­mő­ko­rá­tól nevelt – a férfi sze­xu­á­li­san is több­ször molesz­tál­ta, vele por­nó­fil­me­ket néze­tett, miköz­ben nemi aktu­sok­ra kény­sze­rí­tet­te őt.

A Heves Megyei Főügyész­ség az apát emi­att tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re, erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja amel­lett, hogy mind­két szü­lő­vel szem­ben öt rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt is vádat emelt.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fi­val szem­ben főbün­te­té­sül 13 és fél évi, míg a nővel szem­ben 3 évi sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, egy­ben szün­tes­se meg mind­ket­tő­jük szü­lői fel­ügye­le­ti jogát vala­mennyi gyer­mek vonatkozásában.