Főoldal » Archív » Földnek csapódott a repülőgép – vádemelés egy repülésoktató ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség légi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 63 éves repü­lés­ok­ta­tó férfi ellen, aki 2015. októ­ber 18-án a jak­ab­szál­lá­si repü­lő­té­ren egy növen­dé­ket oktat­va gon­dat­lan­ság­ból a föld­nek csa­pó­dott egy sportrepülőgéppel.

A 63 éves repü­lés­ok­ta­tó vád­lott 2015. októ­ber 18-án este éjsza­kai repü­lé­si fel­ada­tot haj­tott végre egy két­ülé­ses sport­re­pü­lő­gép­pel a jak­ab­szál­lá­si repü­lő­té­ren egy férfi növen­dék­kel együtt. A kikép­zés során isko­la­kö­rö­ket végez­tek, ami azt jelen­ti, hogy a leszál­ló­pá­lya fölé repül­ve a gép­pel érin­tet­ték a talajt, majd egy­ből fel­emel­ked­ve foly­tat­ták a repü­lést (ún. „touch and go” repülés).

Az egyik föld­höz köze­lí­tés során a vád­lott úgy ítél­te meg, hogy a gép túl maga­san van, ezért úgy dön­tött, hogy a talaj érin­té­se nél­kül áthúz­nak a kifu­tó felett. A kifu­tó­pá­lya sze­gély­fé­nye­it elhagy­va azon­ban az éjsza­kai látá­si viszo­nyok miatt nem lát­ták folya­ma­to­san a föld­fel­színt. Ennek elle­né­re nem tér­tek át műsze­res repü­lés­re és nem ellen­őriz­ték a sebesség- és a magas­ság­mé­rőt sem.

Mind­ezek miatt azt sem vet­ték észre, hogy a gép – az álta­luk vélt emel­ke­dés helyett – inten­zí­ven süllyed­ni kez­dett, így a kifu­tó­pá­lya után 50 méter­rel a föld­höz csa­pód­tak. A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, de a repü­lőt veze­tő vád­lott az álta­la szál­lí­tott növen­dék éle­tét, testi épsé­gét gon­dat­lan­ság­ból köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt az ügyész légi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.