Főoldal » Archív » Földre esett a lezuhanás elleni védelem nélkül magasban dolgozó munkás

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves vál­lal­ko­zó férfi ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­lott egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je­ként elvál­lal­ta Ináncs tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház tető­szer­ke­ze­té­nek bitu­me­nes lemez­zel tör­té­nő fedé­sét. A munka elvég­zé­sé­hez a vád­lott uta­sí­tá­sa sze­rint 2018. május végén, dél­előtt meg­je­len­tek az alkal­ma­zot­tai, és közü­lük az egyik fém­lét­rán fel­má­szott a 4,2 méter magas­sá­gú tető­re. A sér­tett a tetőn egy házi­lag átala­kí­tott falét­rát, illet­ve egy toldó lét­rát helye­zett el, és ezen állva, magas­nyo­má­sú mosó­val tisz­tí­tot­ta a tető­szer­ke­ze­tet. Miu­tán vég­zett, a lét­rá­kat átrak­ta a másik mun­ka­te­rü­let­re, és foly­tat­ta a tisz­tí­tást, azon­ban a létra kicsú­szott alóla, így a föld­re zuhant, amely­nek követ­kez­té­ben kéz­fi­cam­mal és törés­sel, agy­ráz­kó­dás­sal, máj­zú­zó­dás­sal, áll­ka­pocs, arc­csont­tö­rés­sel és bor­da­tö­ré­sek­kel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a mun­ka­vég­zés hely­szí­nén nem intéz­ke­dett a lezu­ha­nás elle­ni kol­lek­tív véde­lem kiépí­té­sé­ről, nem biz­to­sí­tott a sér­tett dol­go­zó szá­má­ra lezu­ha­nás elle­ni egyé­ni védő­esz­közt, nem tar­tott meg­fe­le­lő mun­ka­vé­del­mi okta­tást, és nem épí­tet­te ki előre meg­ter­ve­zet­ten a lezu­ha­nás elle­ni kikö­té­si pon­to­kat. A mun­ka­vég­zés­hez hasz­nált átala­kí­tott falét­rá­ról és fém­lét­rá­ról hiá­nyoz­tak a csú­szás­gát­ló tal­pak, és a mun­ka­esz­kö­zök nem felel­tek meg a biz­ton­sá­gi és egész­ség­ügyi köve­tel­mé­nyek­nek, előírásoknak.

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség, figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van, és a bün­te­tés célja tár­gya­lás nél­kül is elér­he­tő, az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben sza­bá­lyo­zott bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.