Főoldal » Archív » Földre szorítással sikerült megfékezni a garázda férfit

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben, aki előbb az élet­tár­sát bán­tal­maz­ta, majd azok­ra a fér­fi­ak­ra támadt rá, akik szóvá tet­ték erő­sza­kos cselekményét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő 2018. októ­ber 20-án a haj­na­li órák­ban egy tata­bá­nyai dohány­bolt mel­lett az élet­tár­sá­val vesze­ke­dett, eköz­ben őt meg­rán­gat­ta, két­szer ököl­lel az arcán meg­ütöt­te és lefe­jel­te, ezzel neki hom­lo­kán duz­za­na­tot és a nya­kán hám­hor­zso­lást oko­zott. A dohány­bolt egyik alkal­ma­zott­ja a vád­lot­tat fel­szó­lí­tot­ta a cse­lek­mé­nye abba­ha­gyá­sá­ra, erre az elkö­ve­tő őt is meg akar­ta ütni, amit a meg­tá­ma­dott sze­mély elhá­rí­tott, emi­att az elkö­ve­tő a föld­re esett. A vád­lott a föld­ről fel­állt, és táma­dó­lag meg­in­dult az ütést hárí­tó sze­mély felé, azon­ban a dohány­bolt másik alkal­ma­zott­ja hátul­ról átkul­csol­ta őt, és a föld­re vitte.

Egy har­ma­dik sze­mély, egy járó­ke­lő is fel­hív­ta a vád­lot­tat az agresszív maga­tar­tá­sa abba­ha­gyá­sá­ra, azon­ban a vád­lott a föld­ről fel­kel­ve őt is meg­tá­mad­ta, meg akar­ta ütni, ezért ez a férfi véde­ke­zé­sül szin­tén a föld­re szo­rí­tot­ta az elkö­ve­tőt, ott elen­ged­te. A vád­lott a föld­ről fel­kel­ve ismét a járó­ke­lő­re támadt, meg akar­ta ütni, azon­ban a meg­tá­ma­dott férfi ismét a föld­re dön­töt­te és ott tar­tot­ta a rend­őrök kiérkezéséig.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben közép­mér­té­ket el nem érő tar­ta­mú, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki.