Főoldal » Hírek » Földre vitte, leköpte, majd otthagyta a barátnőjét– távoltartását rendelték el - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a távol­tar­tá­sát, aki súlyos sérü­lést okoz­va bán­tal­maz­ta vele együtt élő barátnőjét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi és a barát­nő­je között 2021. már­ci­us 21. nap­ján, a dél­előt­ti órák­ban vesze­ke­dés ala­kult ki az egyik megye­be­li falu­ban levő házuk­ban. A vita során a férfi két kéz­zel átka­rol­ta, fel­emel­te, majd nagy erő­vel föld­höz vágta a sér­tet­tet. A nő még fel­állt, mely­re vála­szul a férfi leköp­te őt, majd a házat elhagyta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló meden­ce­csont törést szen­ve­dett el, majd indít­vá­nyoz­ta távol­tar­tás elren­de­lé­sét a fér­fi­vel szem­ben. A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a rend­őr­ség a fér­fit őri­zet­be vette, a járá­si ügyész­ség pedig indít­ványt tett, hogy a nyo­mo­zá­si bíró az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel távol­tar­tást ren­del­jen el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se végleges.