Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul - a bíróság elé állítás

Az, hogy az elkö­ve­tő minél hama­rabb meg­kap­ja a bün­te­té­sét, fon­tos a tár­sa­da­lom szá­má­ra. A "bíró­ság elé állí­tás" azt szol­gál­ja, hogy az elkö­ve­tő gyor­san a bíró elé kerüljön.

A Folyé­ko­nyan jogá­szul soro­za­tunk újabb epi­zód­ja néhány mon­dat­ban a bíró­ság elé állí­tás lénye­gét ismerteti.