Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Folyékonyan jogászul - a közvetítői eljárás

Van­nak olyan ügyek, ami­kor fon­to­sabb az, hogy a sér­tett jóvá­té­telt kap­jon, mint az, hogy az elkö­ve­tőt meg­bün­tes­sék. Ter­mé­sze­te­sen csak pon­to­san meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben, és csak akkor, ha a gya­nú­sí­tott beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Folyé­ko­nyan jogá­szul - soro­za­tunk a köz­ve­tí­tői eljá­rás lénye­gét mutat­ja be.