Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Folyékonyan jogászul - a megbízhatósági vizsgálat

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze.

A rend­őr­ség egyik szer­ve, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat foly­tat­ja le úgy, hogy a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott sze­mé­lyi kört ellen­őr­zi.

Koráb­ban csak a rend­vé­del­mi szer­vek hiva­tá­sos tag­ja­it ellen­őriz­ték, de ma már kiter­jed a kor­mány­za­ti irá­nyí­tás alatt álló köz­szfé­rá­ban dol­go­zók csak­nem tel­jes köré­re. Az ellen­őr­zés lehe­tő­sé­ge – a hála­pénz elle­ni fel­lé­pés része­ként - idén janu­ár 1-től az egész­ség­ügyi szol­gá­la­ti jog­vi­szony­ban állók­ra is vonat­ko­zik.