Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul - elterelés

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy az ügyet a bíró­ság elé vinné. Eze­ket a jogi esz­kö­zö­ket össze­fog­la­ló­an elte­re­lés­nek nevez­zük. Ennek egyik for­má­ja a fel­té­te­les ügyé­szi felfüggesztés.