Főoldal » Hírek » Folyékonyan jogászul - a szankciók

Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet hibáz­tat­ni őket. Pedig a fura, sok­szor ért­he­tet­len sza­vak álta­lá­ban fon­tos mon­da­ni­va­lót takar­nak, olyat, amit min­den­ki­nek érte­nie kel­le­ne ahhoz, hogy tudja, mik a jogai, mik a köte­le­zett­sé­gei. Ebben pró­bá­lunk segít­sé­get nyúj­ta­ni a most indu­ló kis­film­je­ink­kel: gyak­ran elő­for­du­ló jogi kife­je­zé­se­ket, jog­in­téz­mé­nye­ket magya­rá­zunk el rövi­den. Első­ként meg­tud­hat­juk, hogy a bün­te­tés jogá­szul nem min­dig bün­te­tés.