Főoldal » Hírek » Folytatni kell az álhírrel manipuláló hirdetés miatti nyomozást - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A buda­pes­ti főpol­gár­mes­tert és a Magyar Nem­ze­ti Ban­kot érin­tő álhír miatt indult egy, később meg­szün­te­tett nyo­mo­zás, ame­lyet az ügyész­ség sze­rint foly­tat­ni kell. 

A Magyar Nem­ze­ti Bank fel­je­len­té­se alap­ján csa­lás miatt nyo­mo­zás indult, mivel a közös­sé­gi média rek­lám­fe­lü­le­te­in meg­je­lent egy hir­de­tés, amely valót­la­nul, álhír­ként azt tar­tal­maz­ta, hogy a buda­pes­ti főpol­gár­mes­ter egy keres­ke­del­mi tele­ví­zi­ó­ban beje­len­tet­te, veze­tő sze­re­pet tölt be egy krip­to­va­lu­ták­kal keres­ke­dő plat­form elin­dí­tá­sá­ban. A hir­de­tés emel­lett azt a lát­sza­tot is kel­tet­te, hogy a Magyar Nem­ze­ti Bank egy magas beosz­tá­sú veze­tő­je támo­gat­ja a hir­de­tés­ben meg­je­lölt, krip­to­va­lu­ták­kal kap­cso­la­tos befek­te­té­si műveleteket.

A nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rást meg­szün­tet­te, mivel a nyo­mo­zás ered­mé­nye­kép­pen arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy a cse­lek­mény nem bűncselekmény.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tot hiva­tal­ból felül­vizs­gál­va azt hatá­lyon kívül helyez­te és az eljá­rás foly­ta­tá­sát ren­del­te el.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint továb­bi nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nyek elvég­zé­se szük­sé­ges annak eldön­té­se érde­ké­ben, megvalósult-e vagyon elle­ni, vagy más bűncselekmény.