Főoldal » Archív » Fondorlatos csalás Sármelléken

Isme­ret­len tet­te­sek egy méhész  tar­na­le­le­szi ingat­la­ná­ról 2013. május 28-ról 29-re vir­ra­dó­ra kap­tá­ros­tól eltu­laj­do­ní­tot­tak 92 méh­csa­lá­dot.  A sér­tett az ello­pott méh­kap­tá­rak vissza­szer­zé­se érde­ké­ben az Orszá­gos Magyar Méhé­sze­ti Egye­sü­let hon­lap­ján  fel­hí­vást jelen­te­tett meg  és  a  nyom­ra­ve­ze­tő­nek 300.000.-Ft nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lott fel. A fel­hí­vást több médi­u­mon keresz­tül meg­is­mé­tel­te. Miu­tán a ter­hel­tek a fel­hí­vás­ról tudo­mást sze­rez­tek, anél­kül, hogy az eltu­laj­do­ní­tott kap­tá­rak fel­ta­lá­lá­si helyét ismer­ték volna, elha­tá­roz­ták, hogy a kitű­zött nyom­ra­ve­ze­tői díjat meg­szer­zik. A sér­tett a fel­hí­vá­suk­ra a nyom­ra­ve­ze­tői díjat  egy nylon zacs­kó­ban egy sár­mel­lé­ki isko­la  kerí­té­sé­nek 20. osz­lo­pá­ra helyez­te el. A Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség  az ügy­ben  csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Keszt­he­lyi Járás­bí­ró­sá­gon.

Zala Megyei Főügyész­ség Saj­tó­köz­le­mény 03.04.