Főoldal » Hírek » Fondorlatos követelés behajtás - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás és bűn­pár­to­lás miatt emelt vádat abban az ügy­ben, amely­ben egy magán­nyo­mo­zó iroda veze­tő­je egy köve­te­lés behaj­tá­sá­ra vonat­ko­zó meg­bí­zás tel­je­sí­té­se érde­ké­ben fon­dor­la­tos módon ello­pott 5 darab kis­te­her­au­tót az ügy­fe­le részé­re. A szín­lelt adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel az autó­ke­res­ke­dő vád­lott társ nevé­re íra­tott autó­kat a meg­bí­zó embe­rei elszál­lí­tot­ták a telep­ről azt a lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha az ügy­let­re egy koráb­bi, meg nem fize­tett köl­csön fejé­ben került volna sor.

A vád­irat sze­rint az azóta meg­halt meg­bí­zó 2016 nya­rán a mint­egy 26 mil­lió forin­tos köve­te­lé­sé­nek behaj­tá­sa érde­ké­ben meg­bí­zott egy magán­nyo­mo­zó iro­dát, amely­nek veze­tő­je a meg­bí­zás tel­je­sí­té­sé­hez bevon­ta az alkal­ma­zott­ját, továb­bá egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki autó­ke­res­ke­dőt. Az autó­ke­res­ke­dő ismer­te az adós test­vé­rét, aki teher­au­tók for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zott és azo­kat az autó­ke­res­ke­dő vád­lott tele­pén tar­tot­ta. A magán­nyo­mo­zó terve az volt, hogy az adós test­vé­re által eladás­ra meg­hir­de­tett kis­te­her­au­tó­kat hamis adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel előbb az autó­ke­res­ke­dő vád­lott társ, majd a meg­bí­zó nevé­re íratják.

A ter­vek­nek meg­fe­le­lő­en a magán­nyo­mo­zó 2018 nya­rán álné­ven vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lel­ve áraján­la­tot kért az öt jármű együt­tes meg­vá­sár­lá­sá­ra. Az érdek­lő­dés komoly­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra a vevő­ként fel­lé­pő magán­nyo­mo­zó az autó­te­lep­re magá­val vitte az alkal­ma­zott­ját is, aki banki álla­pot­fel­mé­rő­nek és érték­becs­lő­nek adta ki magát. Elhi­tet­ték, hogy a kész­let­fi­nan­szí­ro­zá­si köl­csön­höz eladó­ként az autó­ke­res­ke­dő vád­lott cégét tudja a bank elfo­gad­ni, ezért a teher­au­tó­kat e cég nevé­re íratták.

A magán­nyo­mo­zó és a kons­pi­rá­ci­ó­ban részt­ve­vő autó­ke­res­ke­dő vád­lott egy­más között hamis köl­csön­szer­ző­dést írtak alá, amely­nek meg nem fize­té­se miatt a fede­ze­tül lekö­tött kis­te­her­au­tó­kat a vád­lot­tak kiját­szot­ták a magán­nyo­mo­zó iro­dát meg­bí­zó fér­fi­nak. Ő már a közel­ben vára­ko­zott és a meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en embe­re­i­vel elszál­lí­tot­ta a kis­te­her­au­tó­kat. A meg­bí­zó ezután egy isme­rő­sét – az ügy negye­dik vád­lott­ját - rábír­ta arra, hogy a kiját­szott autó­kat szín­lelt szer­ző­dé­sek­kel előbb a maga, majd egy szlo­vák cég nevé­re írassák.

Az ügyész­ség három fér­fit jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás­sal, míg negye­di tár­su­kat bűn­pár­to­lás­sal vádol­ja. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.