Főoldal » Hírek » „Főnök, ezt vegye be!”- vádemelés kábítószer-kereskedelem miatt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy test­vér­pár ellen, akik közül az ifjabb test­vér a rend­őr­ség épü­le­té­ben adott át egy kábí­tó­szer tar­tal­mú tab­let­tát a meg­le­pett biz­ton­sá­gi őrnek.

A test­vér­pár idő­sebb tagja 2020 júli­us köze­pén több kábí­tó­szer tar­tal­mú tab­let­tát szer­zett meg, majd abból ket­tőt 2020. júli­us 19-én átadott az öccsének.

A fia­ta­labb férfi a tab­let­ták­ból egyet elfo­gyasz­tott, amely­től fel­fo­ko­zott álla­pot­ba került. Más­nap kora dél­után a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­hez ment, ahol a kábí­tó­szer­től zavar­tan visel­ked­ve annak elle­né­re bement az épü­let­be, hogy a fegy­ve­res biz­ton­sá­gi őr több­ször rászólt, hogy ilyen álla­pot­ban nem mehet be.

A rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­ben a férfi az őrhöz lépett, majd egy tab­let­tát adott át neki, miköz­ben azt mond­ta, hogy „Főnök, ezt vegye be, mert ettől jóked­ve lesz és pörög­ni fog”. Ezután kisza­ladt és leült az út köze­pé­re, majd ami­kor bekí­sér­ték a rend­őr­ség épü­le­té­be, esz­mé­le­tét veszt­ve össze­esett, így mentő szál­lí­tot­ta el a helyszínről. 

A férfi vize­le­té­ből több­fé­le kábí­tó­szert muta­tott ki a szak­ér­tői vizs­gá­lat, és a tab­let­tá­ból is kábí­tó­szer volt azonosítható.

A két férfi ellen, mivel egy­más­nak és más sze­mély­nek adtak át a kábí­tó­szer­ből, kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség, melyet a fia­ta­labb vád­lott rend­vé­del­mi szerv hiva­ta­li léte­sít­mé­nyé­ben tör­té­nő átadás­sal köve­tett el. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben elzá­rás kisza­bá­sá­ra és a bűn­ügyi költ­sé­gek vise­lé­sé­re köte­le­zé­sük­re tett indítványt.

Az ügy­ben első­fo­kon a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.