Főoldal » Archív » Fonyódon emeltek vádat azzal a német férfival szemben, aki átvert egy osztrák sértettet

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a Magyar­or­szá­gon élő német fér­fi­val szem­ben, aki egy oszt­rák állam­pol­gárt ejtett téve­dés­be az inter­ne­ten keresztül.

A vád sze­rint a vád­lott pénz­za­var­ba került, ezért egy oszt­rák inter­ne­tes olda­lon eladás­ra kínált egy érté­kes sza­xo­font, mellyel való­já­ban nem ren­del­ke­zett. A hir­de­tés­re egy oszt­rák sér­tett jelent­ke­zett, aki rövid alku­do­zás után 510 eurót utalt át a vád­lott Magyar­or­szá­gon veze­tett bank­szám­lá­já­ra. A hang­szert azon­ban hiába várta, így több mint 150.000,-Ft kára keletkezett.

A sér­tett a bűn­cse­lek­mény miatt Auszt­ri­á­ban tett fel­je­len­tést, majd ami­kor nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy a szá­lak Magyar­or­szág­ra vezet­nek, az oszt­rák ható­sá­gok fel­aján­lás­ra a Leg­főbb Ügyész­ség átvet­te a bün­te­tőeljá­rást. Így a nyo­mo­zás érde­mi részét már a magyar ható­sá­gok foly­tat­ták le.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság végül a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és vele szem­ben tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben, pénz­bün­te­tést sza­bott ki.