Főoldal » Hírek » Főorvost próbált megvesztegetni egy nő Egerben - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az 55 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki azért, hogy bal­eset biz­to­sí­tás címén – csa­lárd módon - több mil­li­ós összeg­hez jut­has­son, meg­pró­bált meg­vesz­te­get­ni egy főor­vost.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ille­tő­sé­gű nő az édes­ap­ja keze­lé­se foly­tán került kap­cso­lat­ba az egri kór­ház­zal, ahol idős fel­me­nő­je 2020 tava­szán ter­mé­sze­tes okú meg­be­te­ge­dés követ­kez­té­ben meg­halt. Az elhunyt ren­del­ke­zett egy évek­kel azelőtt meg­kö­tött bal­eset biz­to­sí­tás­sal, mely azt tar­tal­maz­ta, hogy a biz­to­sí­tott bal­ese­ti okból bekö­vet­ke­ző halá­la ese­tén a lányát közel húsz­mil­lió forint ille­ti meg.

Ennek a biz­to­sí­tá­si összeg­nek a jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se érde­ké­ben szán­ta el magát bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tés­re a nő, aki néhány nap­pal a halál­eset után vette fel tele­fo­non a kap­cso­la­tot az apját ápoló kór­há­zi osz­tály veze­tő­jé­vel. A főor­vos ekkor kor­rekt tájé­koz­ta­tást adott neki arról, hogy a beteg elhuny­tá­ban bal­ese­ti ténye­zők nem ját­szot­tak sze­re­pet, mint azt az összes keze­lé­si doku­men­tum és a halott­vizs­gá­la­ti bizo­nyít­vány is iga­zol­ja. A lai­kus vád­lott ekkor elő­ször vitá­ba szállt a kép­zett orvos­sal a halá­lok tekin­te­té­ben, majd miu­tán nem tudta szak­mai állás­pont­ja meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra ráven­ni a dok­tor­nőt, elmond­ta, hogy mek­ko­ra összeg­től esik el ezál­tal, és fel­aján­lot­ta, hogy haj­lan­dó két­mil­lió forin­tot fizet­ni a szó­ban forgó orvo­si ira­tok meg­ha­mi­sí­tá­sá­ért. Ezt a főor­vos hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta, de így sem tudta távol tar­ta­ni magá­tól az asszonyt, aki rövi­de­sen sze­mé­lye­sen jelent meg az iro­dá­já­ban azért, hogy immár négy­mil­lió forin­tot ígér­jen – ezút­tal is hiába – a hamis adat­tar­ta­lom­mal kiál­lí­tott köz­ok­ira­to­kért.

A Heves Megyei Főügyész­ség a nőt gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet részé­re tevé­keny­sé­get végző, önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­méllyel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a taga­dás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben. Az ügy­ben első fokon az Egri Tör­vény­szék hoz majd íté­le­tet.