Főoldal » Hírek » Forgalommal szemben hajtott fel az autóútra egy idős férfi, baleset lett a vége - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 80 éves férfi ellen, aki rossz irány­ból haj­tott fel az M85-ös autó­út­ra és a végén bal­ese­tet okozott.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 80 éves ter­helt 2021 júni­u­sá­ban pár­já­val uta­zott autó­juk­ban, úgy hogy az idős férfi veze­tett. Az M85-ös autó­út nagy­cen­ki fel­haj­tó­já­nál, a férfi figyel­met­len­sé­ge miatt a Sop­ron felé veze­tő útra rossz irány­ból haj­tott fel, és a for­ga­lom­mal szem­ben közlekedett.

A vád­lott kb. 5 per­cet haladt a for­ga­lom­mal szem­ben, ami­kor vele szem­ben köz­le­ke­dett egy teher­gép­jár­mű, vala­mint a teher­gép­ko­csit sza­bá­lyo­san előző sze­mély­au­tó. A gép­ko­csit veze­tő sér­tett­nek már nem volt lehe­tő­sé­ge a vele szem­ben hala­dó autót elke­rül­ni, érin­tő­le­ge­sen ütkö­zött a vád­lott jár­mű­vé­vel, a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott, majd még az elő­zött teher­au­tó olda­lá­nak is nekiütközött.

A bal­eset­ben a férfi és utasa nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, míg a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő jármű veze­tő­je súlyo­san megsérült.

A vád­lott ellen az ügyész­ség köz­úti bal­eset oko­zá­sa miatt emelt vádat. Vele szem­ben egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy tilt­sák el a járművezetéstől.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A bal­eset­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=909190606465681