Főoldal » Hírek » Forró vízzel tele fazékba esett a gyermek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy har­min­cas éve­i­ben járó férfi ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik, csa­lá­di ház­ban, élet­tár­sá­val és hat éves fiúgyermekükkel.

2020. júni­us ele­jén, kora dél­után, a csa­lád mosás­hoz készü­lő­dött, ezért a vád­lott kivit­te az udvar­ra a keve­rő­tár­csás mosó­gé­pet és a cent­ri­fu­gát. A nyári kony­há­ban, egy kis­mé­re­tű fazék­ban vizet mele­gí­tett, majd ami­kor fel­forrt, fedő nél­kül a nyári kony­ha bejá­ra­ti ajta­ja előt­ti jár­da­sza­ka­szon letet­te a föld­re. Eköz­ben a mosó­gép­től nem messze ját­szott a gyer­mek­ko­rú sértett.

A vád­lott a kerti csap­nál hoz­zá­lá­tott a mosó­gép tisz­tí­tá­sá­hoz, ami­kor a játék köz­ben sza­lad­gá­ló gyer­mek a forró víz köze­lé­ben hát­rál­va köz­le­ke­dett, meg­bot­lott és bele­ült a mögöt­te lévő fazék­ba. Kia­bá­lá­sá­ra a vád­lott rög­tön kikap­ta az edény­ből, élet­tár­sá­val együtt levet­kőz­tet­ték, és a kerti csap­nál azon­nal hűte­ni kezd­ték, majd vizes töröl­kö­ző­be csa­var­va kór­ház­ba vitték.

A gyer­mek­ko­rú sér­tett test­fel­szí­né­nek mint­egy 60 %-án másod­fo­kú és har­mad­fo­kú sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, mely­nek követ­kez­té­ben köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­lott a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­lasz­tot­ta, ami­kor a víz­zel tele faze­kat úgy helyez­te el a gyer­me­ke köze­lé­ben, hogy azt nem takar­ta le, ille­tő­leg egyéb módon nem aka­dá­lyoz­ta meg a bal­eset bekövetkezését.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.