Főoldal » Hírek » Kutyák támadtak az idős asszonyra - fotókkal - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 20 éves bün­tet­len elő­éle­tű gyo­ma­end­rő­di nő ellen, aki­nek mulasz­tá­sa miatt súlyo­san meg­sé­rült egy idős asszony.

A fia­tal nő és élet­tár­sa a vád­be­li idő­ben a gyo­ma­end­rő­di csa­lá­di ház udva­rán tar­tot­tak két pit­bull faj­tá­jú kutyát - egy kant és egy nős­tényt. 2021. feb­ru­ár 19-én, a reg­ge­li órák­ban a nő úgy távo­zott ott­ho­ná­ból, hogy figyel­met­len­ség­ből nem zárta be a kaput, így a kutyák a gaz­dá­ik tudta nél­kül kiszök­tek az utcá­ra.

12 óra előtt egy utcá­ban lakó 73 éves asszony a telke mögöt­ti füves terü­let­re lépett, de ekkor a két kutya meg­tá­mad­ta. A per­ce­kig tartó kutya­tá­ma­dás köz­ben a két eb több­ször meg­ha­rap­ta a sér­tett láb­szá­rát, comb­ját és kar­ját 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va. A táma­dás­nak az vetett véget, hogy a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző kis­tes­tű kutya kisza­ladt az udvar­ról a gaz­dá­já­hoz, és a két eb rátá­madt. A sér­tett eköz­ben beme­ne­kült az udva­rá­ra, és a szom­széd­asszo­nyá­tól segít­sé­get kért.

A men­tők a békés­csa­bai kór­ház­ba szál­lí­tot­ták az idős asszonyt. Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­kel össze­füg­gés­ben a sér­tett­nél súlyos egész­ség­rom­lás is kiala­kult.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a mulasz­tá­sát beis­me­rő nőt az ügy­ira­tok alap­ján, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hozott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben pénz­bün­te­tés­re ítél­je és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült, közel 110.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

A fotó­kon a sér­tett­re táma­dó pitt­bull faj­tá­jú kutyák lát­ha­tók.