Főoldal » Hírek » Friss jogosítvánnyal okozott balesetet a családapa - fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki nem az utat figyel­te, ezért a gép­ko­csi­val áttért a másik sávba, majd az árok­ban egy fának ütközött.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022 augusz­tu­sá­ban szer­zett gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­délyt, majd 2022. szep­tem­ber 17-én, dél­után, a csa­lád­já­val köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Nagy­he­gyes irá­nyá­ba. Az autó­ban a jobb olda­li első ülé­sen gyer­mek­biz­ton­sá­gi ülés­ben uta­zott az egyik gyer­me­ke, míg a hátsó ülé­sen uta­zott a férfi fele­sé­ge a másik gyer­me­kük­kel. Az elkö­ve­tő a bal­eset előtt az autó kar­dán­bok­szá­ra tett elekt­ro­ni­kus hely­meg­ha­tá­ro­zó készü­lé­ket nézte, ezért áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba, majd árok­ban egy fának ütközött. 

A bal­eset­ben az anya és az egyik gyer­mek nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, míg a másik kis­ko­rú nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott KRESZ-szabályszegésének követ­kez­mé­nye volt a bal­eset és ami­att kelet­kez­tek csa­lád­tag­ja­i­nak a sérülései.

Az ügy­ben a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­sé­gi szem­le során készí­tett fotón a meg­ron­gá­ló­dott gép­ko­csi látható.

A fának ütközött autó.