Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Friss jogosítvánnyal okozott balesetet a húsz éves gyorshajtó – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy rimó­ci fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki gyors­haj­tás­sal oko­zott súlyos bal­ese­tet Pász­tó térségében.

A vád sze­rint a jogo­sít­vánnyal akkor még csak hét hónap­ja ren­del­ke­ző húsz éves fia­tal 2022. szep­tem­ber 15-én dél­után, Pász­tó felől Alsó­told irá­nyá­ba vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, egy olyan útsza­ka­szon, ahol 60 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás volt érvényben.

Az autó - amely­nek sebes­sé­ge a sebes­ség­kor­lá­to­zás elle­né­re 86-91 km/h volt -  egy lej­tős kanyar­ban meg­csú­szott a vizes úttes­ten, majd a vád­lott kor­mány­moz­du­la­tai miatt a bal olda­li for­gal­mi sávba sodródott.

Ekkor érke­zett szem­ből, 50-55 km/h sebes­ség­gel egy sze­mély­gép­ko­csi, mely­nek veze­tő­je a  vád­lott által veze­tett gép­ko­csit ész­lel­ve azon­nal féke­zett, de az ütkö­zést már nem tudta elke­rül­ni, így a két autó fron­tá­li­san ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tett 8 napon túli, utasa és a vád­lott pedig nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A bal­eset oka a vád­lott gyors­haj­tá­sa, vala­mint a meg­csú­szás utáni hely­te­len kor­mány­kor­rek­ci­ói voltak.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a fia­tal férfi ellen a Pász­tói Járás­bí­ró­sá­gon, amely­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.