Főoldal » Archív » Friss jogosítvány birtokában okozott súlyos balesetet

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 17 éves, Nóg­rád megyei lánnyal szem­ben, aki jogo­sít­vá­nyá­nak meg­szer­zé­se után két hónap­pal oko­zott súlyos bal­ese­tet.

A vád­lott, aki 2016 júli­u­sá­ban szer­zett veze­tő enge­délyt, szep­tem­ber 15-én, dél körül Kis­bá­gyon felől Buják irá­nyá­ba veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit, mel­let­te uno­ka­test­vé­re ült.

Mialatt egy erő­sen balra ívelő kanyar­ba haj­tott be, a jármű bal olda­la felől fütyü­lő han­got hal­lott, ezért úgy gon­dol­ta, hogy nincs tel­je­sen fel­húz­va a jobb olda­li első ablak. Az ablak­eme­lő kap­cso­ló­ját keres­ve a mel­let­te lévő ajtón talál­ha­tó keze­lő­gom­bok irá­nyá­ba nézett, eköz­ben mint­egy egy méter­re áttért a szem­köz­ti sávba, ahol szem­ből egy autó­busz érke­zett. A busz­ve­ze­tő a veszély­hely­ze­tet ész­lel­ve inten­zí­ven féke­zett, és jár­mű­vét jobb­ra kor­má­nyoz­ta, miköz­ben a vád­lott is ész­re­vet­te gép­ko­csi­ja átté­ré­sét és a vele szem­ben érke­ző buszt, amely­től meg­ijed­ve jobb­ra rán­tot­ta a kor­mányt. Így a vád­lott autó­ja ütkö­zés nél­kül vissza tudott térni a saját sáv­já­ba, de jobb­ra lesod­ró­dott az úttest­ről, majd az árok­ban egy beton víz­át­eresz­nek ütkö­zött, mely­től a hátsó része fel­emel­ke­dett, majd tete­jé­vel a víz­el­ve­ze­tő árok mere­dek külső olda­lá­nak csa­pód­va, közel füg­gő­le­ges hely­zet­ben került nyu­gal­mi hely­zet­be.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sze­mély­au­tó utasa több­szö­rös csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és a vád­lott is súlyo­san meg­sé­rült.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sét indít­vá­nyoz­ta.