Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Frontális balesetet okozott az őzet kikerülő gyorshajtó – képekkel – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat egy gyors­haj­tó­val szem­ben, aki egy őz kike­rü­lé­se során össze­üt­kö­zött a szem­ből jövő sze­mély­gép­ko­csi­val, és a vét­len autós­nak, vala­mint uta­sá­nak súlyos sérü­lé­se­ket okozott.

A vád sze­rint a férfi 2021. novem­ber 14-én este az 5. számú főúton az „álla­tok” veszélyt jelző tábla elle­né­re a meg­en­ge­dett­nél nagyobb, 97-105 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett Város­föld felől Kecs­ke­mét irá­nyá­ba. Hala­dá­sa során jobb­ról egy őz jelent meg az úttes­ten. Az állat­tal való ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a vád­lott balra kor­má­nyoz­va vész­fé­ke­zett, ennek elle­né­re elütöt­te az őzet. Ezután áttért a szem­köz­ti sávba, ahol össze­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző és szin­tén vész­fé­ke­ző sze­mély­au­tó­val. Az ütkö­zés során mind­két autó kisod­ró­dott, végül a vád­lott az árok­ban, míg a sér­tett az úttes­ten meg­pör­dül­ve állt meg a járművével.

A bal­eset követ­kez­té­ben a biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló vét­len autós és utasa több­szö­rös csont­tö­rést szen­ved­tek. A vét­len sofőr mara­dan­dó sérü­lé­sei a mun­ka­ké­pes­sé­ge csök­ke­né­sét eredményezték.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, amely sze­rint a jármű sebes­sé­gét – az enge­dé­lye­zett sebes­ség­ha­tá­ro­kon belül – úgy kell meg­vá­lasz­ta­ni, hogy a veze­tő a jár­mű­vet meg tudja állí­ta­ni min­den olyan aka­dály előtt, amely­re az adott körül­mé­nyek között szá­mí­ta­ni kell. Az álla­tok veszélyt jelző tábla ese­tén az úttes­ten foko­zot­tan kell szá­mol­ni sza­ba­don élő álla­tok meg­je­le­né­sé­vel, azon­ban a sofőr ezt figyel­men kívül hagyta.

Az ügyész­ség a vád­lott autóst mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indítványozza.

Az ügy­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a bal­eset hely­szí­ne, vala­mint a vád­lott és a sér­tett jár­mű­ve láthatók.