Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Frontálisan ütközött a kanyarban kisodródott pótkocsi – videóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy kami­on­so­főr ellen, aki a jár­mű­sze­rel­vény pót­ko­csi­já­val oko­zott súlyos balesetet.

A vád­irat sze­rint az ötve­nes évei végén járó bara­nyai férfi 2023. május 3-án kora reg­gel, esős idő­ben, egy von­ta­tó­ból és pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel Király­szent­ist­ván felől Ber­hi­da irá­nyá­ba köz­le­ke­dett. Egy jobb­ra ívelő kanyar­ban a rosszul meg­vá­lasz­tott sebes­ség miatt a pót­ko­csi a ned­ves úton meg­csú­szott és átsod­ró­dott a jobb olda­li sávba, ahol az éppen szem­ből, sza­bá­lyo­san érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­nak csa­pó­dott. A vét­len sofőr sem­mit sem tudott tenni a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben. A jobb olda­li ülé­sen helyet fog­la­ló utasa, egy fia­tal lány a bal­eset során mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó csi­go­lya­tö­rést szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és abban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, emel­lett pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.

A vide­ón a bal­eset látható.