Főoldal » Archív » Fűkaszával okozott életveszélyes sérülést munkatársának egy ittas közfoglalkoztatott

Dobó­csil­lag­hoz hason­ló­an vágó­dott a sér­tett mell­ka­sá­ba annak a moto­ros fűka­szá­nak az acél­pen­gé­je, ami­vel az ittas vád­lott úgy dol­go­zott Kará­cson­don, hogy nem tar­tot­ta be a rá vonat­ko­zó mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat. Az ügy­ben a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a Kará­csond Köz­ség Önkor­mány­za­tá­nál köz­fog­lal­koz­ta­tott­ként dol­go­zó H. Gábor­ral szem­ben fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-fűkaszás