Főoldal » Hírek » Fűkaszával támadt ismerősére - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy moto­ros fűka­szá­val oko­zott több hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket falubelijének.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben egy Mar­ca­li­hoz köze­li tele­pü­lé­sen, ott­ho­ná­tól nem messze egy magas fűvel, cser­jé­vel benőtt terü­le­tet kaszált a pen­gés vágó­kés­sel fel­sze­relt – ezál­tal komoly, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is alkal­mas - len­gő­ka­ros fűka­szá­já­val, ami­kor össze­ta­lál­ko­zott az arra gya­log­ló sértettel.

A sér­tett meg­állt a vád­lott köze­lé­ben és kér­dő­re vonta a fér­fit, mivel koráb­ban indu­la­to­san beszélt a sér­tett családtagjaival.

A férfi a sér­tett szá­mon kéré­sé­re nem felelt, hanem ami­kor a sér­tett hátat for­dí­tott neki, fel­pör­get­te a moto­ros fűka­sza for­du­lat­szá­mát, majd a mun­ka­gé­pet fel­emel­ve, és a vágó­élt sér­tett feje irá­nyá­ba tart­va meg­in­dult hara­go­sa felé.

A sér­tett ész­lel­ve a vád­lott által felé irá­nyí­tott mun­ka­gé­pet, és véde­ke­zés­képp keze­it feje elé emel­te, így a táma­dó mind­két kezét és mell­ka­sá­nak bal olda­lát vágta meg a munkagéppel.

Az erős vér­zés­sel és több­szö­rös törés­sel járó sér­tet­ti sérü­lé­sek 8-10 hét alatt gyó­gyul­tak, az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a fér­fi­val szemben.

A kép a nyo­mo­zó ható­ság hely­szín­meg­te­kin­té­se során készült.