Főoldal » Hírek » Fürdő öltözőjéből lopta el a vendégek értékeit egy férfi - fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, aki egy Fejér megyei tele­pü­lés für­dő­jé­nek öltö­ző­jé­ből ellop­ta a ven­dé­gek értékeit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a fürdő fér­fi­öl­tö­ző­jé­nek szek­ré­nye­it egy magá­val vitt hamis kulccsal kinyi­tot­ta, és az ott talált kész­pénzt magá­hoz vette, majd a hely­szín­ről távozott.

A férfi 2021. szep­tem­ber 18. és 2022. már­ci­us 19. között 12 sér­tet­től 5.000 - és 365.000 forint közöt­ti kész­pénzt, 150,- Eurót, vala­mint 100 USA dol­lárt vitt el. A férfi 46 sér­tet­től akart még kész­pénzt lopni.

A gya­nú­sí­tott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső, cse­lek­mé­nyét a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés pró­ba­ide­je, vala­mint fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás hatá­lya alatt állva, soro­zat­jel­leg­gel követ­te el, így vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és 4 hónap­ra elren­del­te a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sá­val. A dön­tés végleges.

A fotó­kat a biz­ton­sá­gi kame­ra készítette.