Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Füstbe ment utazások- A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy uta­zá­si iro­dá­ban az ügy­fe­lek­től elkér­te az egzo­ti­kus utak több mil­lió forin­tos díját, ám az uta­zá­so­kat nem szer­vez­te meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy nő Gyöm­rőn működ­tet­te az uta­zá­si iro­dá­ját. Az iroda 2014 nya­rá­ra vesz­te­sé­ges­sé vált. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a fize­tő­ké­pes­ség lát­sza­tát úgy fogja meg­őriz­ni, és saját hasz­nát úgy fogja biz­to­sí­ta­ni, hogy drága uta­zá­so­kat hir­det, az utak díját előre besze­di, de az uta­zá­so­kat nem szer­ve­zi meg.

A kari­bi hajó­út­ra, dél-amerikai kör­út­ra jelent­ke­ző uta­sok­tól az utak tel­jes díját és a fakul­ta­tív prog­ra­mok árát előre elkér­te. Sőt, a kényel­me­sebb hely­re szóló repü­lő­je­gye­kért továb­bi fel­árat kért, ami­kor még az alap­dí­jas repü­lő­je­gyet sem sze­rez­te be.

A nő a 2015 janu­ár­já­ra meg­hir­de­tett utak­ra jelent­ke­ző­ket az indu­lás előtt érte­sí­tet­te arról, hogy az iroda fize­tés­kép­te­len­né vált, a már befi­ze­tett uta­zá­sok meghiúsultak.

A vád­lott nyolc sze­mély­től 1,3 mil­lió forint­tól 6,4 mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket vett át, amit nem fize­tett vissza a sértetteknek.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a nőt, aki­nek bűnös­sé­gé­ről a Mono­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 16. napján

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész