Főoldal » Archív » Fűtésre használt kenyérsütőgép okozta a gyermek halálát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­há­rom éves nő ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott négy kis­ko­rú gyer­me­ké­vel és édes­any­já­val élt együtt egy mis­kol­ci csa­lá­di házban.

A házat gáz­ka­zán­nal fűtöt­ték, de mivel rossz anya­gi hely­zet­ben vol­tak, a gázért fel­töl­tő kár­tyá­val fizet­tek. 2019 feb­ru­ár végén a kár­tyá­ról elfo­gyott a pénz, de a hideg téli idő miatt a vád­lott úgy dön­tött, hogy más módon fogja a szo­bák fűté­sét biztosítani.

Ez alka­lom­mal a ház­ban csak a vád­lott, az édes­any­ja és leg­ki­sebb fiú gyer­me­ke tar­tóz­kod­tak ott­hon, mivel másik három gyer­me­ke az apá­nál töl­töt­te a hét­vé­gét. A vád­lott az édes­any­já­val közö­sen hasz­nált szo­bá­ban egy gofri­sü­tő­vel fűtött, míg a fia szo­bá­já­ba éjsza­ká­ra egy elekt­ro­mos kenyér­sü­tő­gé­pet vitt be, ame­lyet a gyer­mek ágyá­tól mind­össze öt cen­ti­mé­ter­re, a lami­nált pad­ló­ra tett. Bekap­csol­ta, a sütő részét fel­nyi­tot­ta, hogy a meleg azon keresz­tül ára­mol­jon kife­lé. Gyer­me­két lefek­tet­te és eltá­vo­zott a szobából.

Haj­nal­ban az ágy­ta­ka­ró rácsú­szott a kenyér­sü­tő­re, ettől tűz kelet­ke­zett. A tűz átter­jedt az ágy­ne­mű­re, a mat­rac­ra és a bútor­zat­ra, mely­nek követ­kez­té­ben a szoba tel­je­sen láng­ba borult.

A tüzet elő­ször a vád­lott ész­lel­te, meg­pró­bál­ta men­te­ni a gyer­me­két, de a nagy füst miatt nem tudott bejut­ni a szo­bá­ba, és mivel a tűz egyre heve­seb­ben lán­golt, az édes­any­já­val együtt ki kel­lett mene­kül­ni­ük a lakás­ból. A gyer­mek­szo­bá­ban alvó ötéves gyer­mek fel­éb­redt a tűzre, meg­pró­bált mene­kül­ni az ablak irá­nyá­ba, de a szo­bá­ból már nem jutott ki. Szén­mon­oxid mér­ge­zés és az égési sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhalálozott.

A tüzet végül a kiér­ke­ző tűz­ol­tók fékez­ték meg.

A kenyér­sü­tő­gép nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­ta követ­kez­té­ben kelet­ke­zett a tűz. A vád­lott a cse­lek­mé­nye lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it azért nem látta előre, mert a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmulasztotta.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.