Főoldal » Archív » Füves cigit adott gyerekeinek

A fia­ta­lok­nak azt mond­ta, hogy ezek­től majd jobb lesz a ked­vük, és
fel­sza­ba­dul­tab­bá vál­nak. Közöl­te velük, hogy a cigik bódí­tó hatá­sú­ak, de nem szá­mí­ta­nak kábí­tó­szer­nek. A férfi ahe­lyett, hogy meg­til­tot­ta volna a neve­lé­sé­ben levő gye­rek­nek, hogy egy­ál­ta­lán rágyújt­sa­nak, velük együtt szív­ta el a spang­li­kat és ezzel veszé­lyez­tet­te a három gye­rek testi fej­lő­dé­sét. A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség H. And­rást három rend­be­li kóros szen­ve­dély­kel­tés vét­sé­gé­vel és három rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség Saj­tó­köz­le­mé­nye -kis­ko­rú veszélyeztetése