Főoldal » Hírek » Garázda szállóvendég - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy hotel ven­dé­ge­ként fele­sé­gé­vel leit­ta­so­dott, és ami­kor az esz­mé­let­len álla­pot­ban, a föl­dön fekvő nőnek a recep­ci­ós segít­sé­get akart nyúj­ta­ni, a férfi pofon ütöt­te őt, később pedig az intéz­ke­dő rend­őrö­ket becsmérelte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. októ­ber végén fele­sé­gé­vel egy éjsza­ká­ra szo­bát fog­lalt egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő hotel­ben. Az esti órák­ban a bár részen alko­holt fogyasz­tot­tak, ittas álla­pot­ba kerül­tek és han­go­san vesze­ked­tek. Mivel már nem szol­gál­ták ki őket, elin­dul­tak az eme­le­ten lévő szo­bá­juk­ba. A folyo­són halad­va, tovább kia­bál­tak egy­más­sal, ezért a recep­ci­ós utá­nuk ment.

A szoba szint­re érve az alkal­ma­zott azt látta, hogy a nő esz­mé­let­le­nül fek­szik a pad­lón, és a vád­lott pró­bál­ja éleszt­get­ni. A recep­ci­ós ezért oda­ment hoz­zá­juk, és fel­ül­tet­te a nőt, mire a férfi tenyér­rel arcon ütöt­te, és közöl­te vele, hogy ne nyúl­jon a fele­sé­gé­hez. A szál­lo­dai sze­mély­zet men­tőt hívott, és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Az intéz­ke­dő rend­őrö­ket a vád­lott még akkor is sér­te­get­te, ami­kor a fele­sé­gét a men­tő­ápo­lók a men­tő­au­tó­hoz kísérték.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.