Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Garázdálkodott szilveszter éjjel – gyorsított eljárásban, jogerősen elítélték

A vád­lott itta­san bele­kö­tött a busz­ra vára­ko­zók­ba, majd meg­ron­gál­ta a buszt; az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélték.

A vád sze­rint a 24 éves, nem magyar állam­pol­gár férfi 2018. decem­ber 31-én a késő esti órák­ban – ittas álla­pot­ban – a VIII. kerü­let, Baross téren meg­lök­te a busz­meg­ál­ló­ban együtt vára­ko­zó fér­fit és nőt, majd szó­vál­tás­ba keve­re­dett velük. A vád­lott a vára­ko­zók arcát egy-egy alka­lom­mal meg­ütöt­te, mire a férfi véde­ke­ző­leg vissza­ütött. A sér­tet­tek busz­ra száll­tak, azon­ban a vád­lott követ­te és a buszon tovább szi­dal­maz­ta őket.

A busz veze­tő­je a jár­mű­vel meg­állt a VII. kerü­let, Thö­kö­ly úton és az agresszí­ven visel­ke­dő vád­lot­tat a busz elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, amely­nek a vád­lott önként nem tett ele­get, ezért a férfi sér­tett eltá­vo­lí­tot­ta a jár­mű­ről. Ezt köve­tő­en a vád­lott több sze­mélyt meg­lö­kött, továb­bá a busz szél­vé­dő­jét is meg­ron­gál­ta, abban több száz­ezer forin­tos kár keletkezett.

Az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök a vád­lot­tat a hely­szí­nen elfogták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tet garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott har­ma­dik napon – bíró­ság elé állította.

A vád alap­ján a bíró­ság a mai napon tar­tott tár­gya­lá­son a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki a vád­dal egye­ző­en, és 180  óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélte.

Az íté­let jogerős.