Főoldal » Hírek » Garázdaság az étkezde konyhájánál - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az étkez­de kony­há­já­nál volt agresszív, az erő­sza­kos férfi cse­lek­mé­nyét biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette. 

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2022. már­ci­us 20-án a tata­bá­nyai étkez­de  kony­há­já­nak hátsó ajta­ját berúg­ta, a kony­há­ba bement. Egy nő távo­zás­ra hívta fel, köz­ben a férfi őt szi­dal­maz­ta, ezért a sza­kács a férfi  elé állt a nő védel­mé­ben. A fér­fit a kony­ha dol­go­zói a helyi­ség­ből kitol­ták, illet­ve a fér­fit a barát­ja hátul­ról átka­rol­va kihúz­ta a kony­há­ból. Az elkö­ve­tő a barát­ja fogá­sá­ból kibújt, majd  több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a sza­ká­csot, aki a kony­ha ajta­já­ban állva tar­tot­ta vissza őt attól, hogy a kony­há­ba újra bemen­jen. Az elkö­ve­tő az üté­sek köz­ben több­ször a sza­kács felé rúgott. A férfi ezután az épü­let felé dobott egy kint tárolt hasz­nált olaj­gyűj­tő hordót.

A férfi erő­sza­kos cse­lek­mé­nye kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes volt, mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vide­ón a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le látható.